„Edukacja regionalna z Etnoekipą”

Informacje ogólne

 1. Organizatorem webinariów pt. „Edukacja regionalna z Etnoekipą” jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach internetowych – webinariach.
 3. Webinaria przeznaczone są dla nauczycieli, edukatorów i animatorów.
 4. Udział w webinariach jest nieodpłatny.
 5. Celem webinarium jest przekazanie uczestnikom informacji i wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia, a w szczególności: zachęcenie uczestników do prowadzenia lekcji i zajęć dotyczących dziedzictwa lokalnej i regionalnej kultury ludowej; sukcesywne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie lekcji i zajęć o tematyce regionalnej; wskazanie nauczycielom i edukatorom możliwości wykorzystania serii NIKiDW „Wyprawy z Etnoekipą. Poznaj dawną wieś” w pracy z uczniami szkół podstawowych.
 6. Webinaria prowadzone są przez ekspertów.
 7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.webinaria-etnoekipa.pl.

Uczestnicy webinariów

 1. Osoba zamierzająca uczestniczyć w webinariach dokonuje rejestracji poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.webinaria-etnoekipa.pl
 2. Rejestracja powinna nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym termin danego webinarium. Rejestracja w terminie późniejszym może spowodować brak możliwości uczestnictwa.
 3. W webinarium może jednorazowo uczestniczyć do 300 osób. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Uczestnik webinariów poprzez akt uczestnictwa wyraża akceptację niniejszego regulaminu.

Terminy webinariów

 1. Webinaria składają się z dwóch części i organizowane są w kwietniu (I część) i maju (II część) 2024 r., w terminach określonych w kalendarzu webinariów dostępnym na stronie www.webinaria-etnoekipa.pl
 2. Każde webinarium trwa 1,5 godziny i prowadzone jest od godziny 16.30, do godz. 18.
 3. Uczestnik webinariów może zadawać pytania pisemnie (czat) w trakcie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

Sprawy techniczne

 1. Webinaria odbywają się w formule zdalnej, na platformie internetowej https://www.livewebinar.com
 2. Link do webinarium uczestnik otrzymuje na adres e-mail podawany przy rejestracji.
 3. Włączenie się do udziału w webinarium następuje poprzez klikniecie otrzymanego linku i wejście na platformę szkoleniową.
 4. Uczestnicy webinariów w trakcie jego trwania powinni mieć wyłączone mikrofony i kamery, aby nie zakłócać dźwiękowo prowadzenia szkoleń i nie przeciążać łączy.

Zaświadczenia udziału w webinarium

 1. Uczestnik webinarium uzyskuje prawo do otrzymania imiennego zaświadczenia potwierdzającego udział w nim.
 2. Zaświadczenia są wystawiane nieodpłatnie i automatycznie za pośrednictwem platformy internetowej.
 3. Zaświadczenia mają formę elektroniczną i są wysyłane na adres mailowy podany w momencie rejestracji uczestnika, w formacie PDF, do samodzielnego wydruku.

Pouczenie – ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zasady dokonywania zgłoszeń, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych administratorem pozyskanych danych osobowych uczestników szkoleń staje się Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący sposób: adres int.: https://nikidw.edu.pl/odo/, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zorganizowania webinariów, w zakresie informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolnym oświadczeniem woli uczestnik.. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości udziału w webinarium.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia webinariów.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny do przeprowadzenia webinarium i wystawienia zaświadczenia udziału w nim.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Organizatora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu, na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
  a) dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) danych;
  c) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z udziału w Konkursie.
  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

Kontakt

Instrukcja obsługi platformy dostępna jest pod adresem: https://www.livewebinar.com/manuals
Informacje organizacyjne i techniczne nt. webinariów można uzyskać pod adresem e-mail: support@rewole.com
Infolinia techniczna dostępna jest pod numerem 575 300 630

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej Rozporządzenie. ↩︎